เครื่องขึ้นรูปด้วยใบมีด

เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่ง การขึ้นรูปแบบจิ๊กเกอร และโจลี มาจากแนวคิดที่จะเพิ่มการผลิตใหมากและรูปทรงและขนาดที่เหมือนๆ กัน การทํางานจะมีเครื่องมือที่เรียกวาเครื่องจิ๊กเกอร หรือ เครื่องโจลี ซึ่งเรียกตามสภาพของรูปทรง เครื่องมือจะประกอบด้วย3 สวนใหญ ๆ คือ 1หัวจิ๊กเกอร์โจลี สําหรับรองรับแบบพิมพ์ปูนพลาสเตอร์2 ใบมีดจิ๊กเกอร / โจลี ทําจากไม หรือโลหะ ซึ่งทําหนาที่กดกรีดดินให้แนบเข้ากับพิมพ พิมพปูนพลาสเตอร สําหรับพิมพที่มีรูปทรงที่ทําใหการทํางานนั้น ใบมีดจะวางตัวอยู่ดานผิวบนของพิมพ เชน พิมพ์จาน เราเรียกว่า พิมพจิ๊กเกอร แตถาพมพิ ที่มีรูปทรงที่ทําใหใบมีดตองวางตัวอยูด้านในของพิมพ เชน พิมพถวย เราเรียกวาพิมพโจลี และทำให้เรียกเครื่องมือที่ใชในการขึ้นรูปว่าเครื่องจิ๊กเกอร หรือโจลี ตามไป

ดวยสวนเนื้อดินที่ใช้กับการทํางานจิ๊กเกอร/โจลี จะมีความชื้นสูงพอสมควร 


 • 66.jpg
  ลักษณะการใช้งาน เป็นอุปกรณ์ที่ ใช้กับงานปูนปลาสเตอร์ เพื่อปาดหรือเจียรให้ผิวแบบพิมพ์มีความเรียบและได้ฉาก ก่อนนำเอาไปใช้งานรายละเอียดตัวเครื่อง· ขนาดของตัวเครื่อง 1,000*570*1,050 ม....

 • จิ๊กเกอร์Jigger3.jpg
  ลักษณะการใช้งาน เป็นอุปกรณ์ที่สามารถดัดแปลง ใช้กับงานได้หลายอย่าง เช่น กลึงแม่พิมพ์ ปั้นชิ้นงานเป็นต้น แต่สำหรับเครื่องนี้ เหมาะในการกลึงแม่พิมพ์ และสร้างงานพิเศษ อีกทั้งได้เพิ่มแข...

 • จิ๊กเกอร์Jigger1.jpg
  ลักษณะการใช้งาน เป็นอุปกรณ์ที่สามารถดัดแปลง ใช้กับงานได้หลายอย่าง เช่น กลึงแม่พิมพ์ ปั้นชิ้นงานเป็นต้น แต่สำหรับเครื่องนี้ เหมาะในการกลึงแม่พิมพ์ และสร้างงานพิเศษ อีกทั้งได้...

 • Untitled-1.jpg
  ลักษณะการใช้งาน เป็นอุปกรณ์ที่สามารถดัดแปลง ใช้กับงานได้หลายอย่าง เช่น กลึงแม่พิมพ์ ปั้นชิ้นงานเป็นต้น แต่สำหรับเครื่องนี้ เหมาะในการปั้นชิ้นที่เป็นทรงกลม และต้องการจำนวนมาก อีกทั้...

 • จิ๊กเกอร์แขนไสลค์.jpg
  จิ๊กเกอร์ ( Jiggering) การขึ้นรูปด้วยเครื่องจิ๊กเกอร์ (Jiggering) เหมาะสำหรับชิ้นงานที่เป็นทรงกลม เป็นการดันแปลงการทำงานขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน วิธีการทำงาน คือ วางดินลงไปบนแบบปูนปลาส...

 • IMG_1388.jpg
  ลักษณะการใช้งาน เป็นอุปกรณ์ที่สามารถดัดแปลง ใช้กับงานได้หลายอย่าง เช่น กลึงแม่พิมพ์ ปั้นชิ้นงานเป็นต้น แต่สำหรับเครื่องนี้ เหมาะในการปั้นชิ้นที่เป็นทรงกลม ขนาดใหญ่เช่น ชามอ่าง 14 น...

 • ss.jpg
  ลักษณะการใช้งาน เป็นอุปกรณ์ที่สามารถดัดแปลง ใช้กับงานได้หลายอย่าง เช่น กลึงแม่พิมพ์ ปั้นชิ้นงานเป็นต้น แต่สำหรับเครื่องนี้ เหมาะในการปั้นชิ้นงานและสามารถผลิตได้เป็นจำนวนมากๆ ในรูปแ...
Visitors: 242,932