OUR PRODUCTS

 การเผาพลอยในอดีต ความร้อนที่ใช้ มักจะใช้เชื้อเพลิงจำพวกถ่านหิน ไม้ฟืน ซึ่งให้ความร้อนไม่คงที่ ทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในปริมาณมาก ซ้ำยังก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ต่อมาได้มี การนำลวดความร้อนมาใช้เป็นแหล่งความร้อนแทนเชื้อเพลิง โดยการจ่ายกระแสไฟฟ้าทำให้ได้ความร้อนออกมา ซึ่งไม่เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ขนาดเตาก็สามารถทำให้เล็กลงได้ต้องการจึงมีความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเป็น

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 282,200