OUR PRODUCTS

อุปกรณ์เตาเผาชนิด

ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง


  • 1l.jpg
    หัวพ่นไฟBURNER เป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนชนิดหนึ่งที่ใช้ในงานเตาเผา ความใหญ่ของรูนมหนู และจำนวนหัวเบอร์เนอร์ (Burner ) ขึ้นอยู่กับขนาดของเตา เช่นถ้าเตาเผาขนาดความจุ 1 แผ่น ควรใช้ความ...

  • พ่นไฟ.jpg
    อิฐครอบหัวพ่นไฟ *ฝาครอบบน หัวพ่นไฟราคาอันละ 37 บาท *ฝาครอบล่าง หัวพ่นไฟราคาอันละ 75 บาท *หัวครอบพ่นไฟ1600 Cราคาอันละ 265บาท *ชุ...

  • 2.jpg
    อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงานทำเตาเผาชนิดใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงนับเป็นขั้นตอนสุดท้ายของงานเซรามิกส์คือการใช้เตาเพื่อเผาชิ้นงานการเผาเป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่งทั้งนี้เนื่องจากการเผา เป็นก...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 278,858