OUR PRODUCTS

เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เปนการหลอมเนื้อผลิตภัณฑ์ใหเป็นเนื้อเดียวกัน เพิ่มความแข็ง และสรางโครงสรางหรือแรธาตุใหมขึ้นภายในเนื้อผลิตภัณฑ สามารถเผาได้ทั้งออกซิเดชั่นและรีดัดชั่น

การเผาออกซิเดชั่น เปนวิธีการเผาที่พยายามใหออกซิเจนในบรรยากาศภายในเตามีมากนั่นเองหมายถึงการหมุนเวียนของการเผาไหมดี ก๊าซที่เกิดการลุกไหม้ไดผสมกับอากาศที่มีมากเกินพอ ทำให้ไมเหลือกาซในเตาเลย

การเผารีดักชั่น เป็นการเผาตรงกันขามกับออกซิเด

ชั่น คือ พยายามใหการหมุนเวียน และการลุกไหมของกาซผิดปกติโดยการปดกั้นชองระบายลม หรือการเพิ่มปริมาณก๊าซใหไหลเขาสูเตามากเกินไปจนทําใหอากาศออกซิเจนในเตานอยลง เกินกว่าที่จะทำใหกาซติดไฟไดหมด ทําใหเหลือกาซที่ไมถูกเผาในเตาในบรรยากาศเช่นนี้จะเห็นเขมาเกิดขึ้น ในการเผาแบบนี้จะมีจุดประสงหลัก เพื่อฟอกสีของเหล็กออกไซดในเนื้อดิน โดยกระบวนการรีดักชั่นนี้หลังจากการเผาแลวเนื้อผลิตภัณฑ์จะดูขาวขึ้นมาก เมื่อเทียบกับปจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกส์ไดใชกาซเป็นเชื้อเพลิงแทนฟืน ซึ่งใหความรอนไดดีมีมลพิษนอยและควบคุมไดงาย

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 278,854