OUR PRODUCTS

เครื่องจักรเซรามิกส์

CERAMIC MACHINE


 • z4.jpg
  เครื่องบดละเอียด เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์หลักในการบดวัตถุดิบทางเซรามิกส์ ( Ceramic Raw Materials)ที่มีลักษณะหยาบ และเป็นก้อนให้ละเอียด เล็กลงจนได้ขนาดเป็นไมโครเมตร เช่น ดิน (...

 • c9.jpg
  เครื่องกรองระบบสั่นผ่านตะแกรงตะแกรงร่อนหรือ แร่ง Sive เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง ซึ่งหลังจากบดละเอียดแล้ว จะส่งต่อให้กับเครื่องกรองระบบสั่นผ่านตะแกรงเพื่อแยกเอาวัตถุดิบที่หยาบเกินควา...

 • c7.jpg
  เครื่องกรองแยกสาร เครื่องอัดกรองน้ำดิน หรือ Filter Press เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับกรองเอาน้ำออกจากน้ำดินที่ผ่านการบดด้วยหม้อบด น้ำจะถูกแยกออกและคงเหลือดินที่มีค่าความชื้นประมา...

 • c15.jpg
  เครื่องจักรในงานอัดรีด เครื่องรีดดินมี 2 แบบคือ แบบธรรมดาและแบบสุญญากาศ ดินเค้กที่นํามาผ่านเครื่องรีดดินนี้จะถูกสว่านผ่านในเครื่องรีดดินตัดและบดคลุกเคล้ากัน คล้ายการนวดดิน จากนั...

 • z12.jpg
  เครื่องผสมสุญญากาศ เครื่องมือและอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้ทําแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ซึ่งวัสดุที่สําคัญคือปูนปลาสเตอร์ ซึ่งทํามาจากแร่ชนิดหนึ่ง คือ แร่ยิปซัม (การทําแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร...

 • c16.jpg
  เครื่องจักรในงานกวนผสม เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง ที่มีใบพัดที่ต่อกับแกนเพลาในแนวดิ่งเป็นตัวปั่นกวน ถังปั่นกวนมีหลายรูปทรงแล้วแต่การออกแบบเช่น ถังปั่นกวนทรงกลม ทรงแปดเหลี่ยม ทรงสี่เหล...

 • c7.jpg
  เครื่องขึ้นรูปอิสระ (แป้นหมุนไฟฟ้า ) ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน เป็นการขึ้นรูปที่เก่าแก่ใช้หลักการง่ายๆ แต่อาศัยความชํานาญและประสบการณ์มาก สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่แล้ว จะไม่ใช้วิ...

 • c2.jpg
  เครื่องขึ้นรูปด้วยใบมีด เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่ง การขึ้นรูปแบบจิ๊กเกอร์ และโจลี มาจากแนวคิดที่จะเพิ่มการผลิตให้มากและรูปทรงและขนาดที่เหมือนๆ กัน การทํางานจะมีเครื่องมื...

 • c5.jpg
  เครื่องขึ้นรูปทรงต่างๆ เครื่องจักรและอุปกรณ์บางรายการ การใช้งานอาจต้องคำนึงถึงความแข็งของเนื้อดินหรือความหนืด (Viscosity)ด้วยในการทำงานของเครื่องมือ เช่น คุณสมบัติของน้ำดินที่เกี่...

 • z2.jpg
  เครื่องจักรในงานตบแต่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ตบแต่งแบบต่างๆเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์อีกแบบหนึ่ง ซึ่งสร้างสรรค์ทำให้ชิ้นงานเกิดความสวยงามสะดุดตาของสิ่งของเครื่องใช้ ดังนั้นนับแต่อดีตแล้...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 282,189