OUR PRODUCTS

เครื่องจักรเซรามิกส์

CERAMIC MACHINE


 • z4.jpg
  เครื่องบดละเอียดเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์หลักในการบดวัตถุดิบทางเซรามิกส์ ( Ceramic Raw Materials )ที่มีลักษณะหยาบ และเป็นก้อนให้ละเอียด เล็กลงจนไดขนาดเปนไมโครเมตร เช่น ดิน (...

 • c9.jpg
  เครื่องกรองระบบสั่นผ่านตะแกรงตะแกรงร่อนหรือ แร่ง Sive เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง ซึ่งหลังจากบดละเอียดแล้ว จะส่งต่อให้กับเครื่องกรองระบบสั่นผ่านตะแกรงเพื่อแยกเอาวัตถุดิบที่หยาบเกินควา...

 • c7.jpg
  เครื่องกรองแยกสารเครื่องอัดกรองน้ำดิน หรือ Filter Press เปนอุปกรณที่ใชสําหรับกรองเอาน้ำออกจากน้ำดินที่ผานการบดด้วยหม้อ บด น้ำจะถูกแยกออกและคงเหลือดินที่มีคาความชื้นประมา...

 • c15.jpg
  เครื่องจักรในงานอัดรัดเครื่องรีดดินมี 2 แบบคือ แบบธรรมดาและแบบสุญญากาศ ดินเค้กที่นํามาผานเครื่องรีดดินนี้จะถูกสวานผานในเครื่องรีดดินตัดและบดคลุกเคลากันคลายการนว...

 • z12.jpg
  เครื่องผสมสุญญากาศเครื่องมือและอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้ทําแมพิมพปูนปลาสเตอร ซึ่งวัสดุที่สําคัญคือปูนปลาสเตอร ซึ่งทํามาจากแรชนิดหนึ่ง คือ แรยิปซัม (การทําแมพิมพปูนปลาสเตอร...

 • c16.jpg
  เครื่องจักรในงานกวนผสมเปนเครื่องมือชนิดหนึ่ง ที่มีใบพัดที่ตอกับแกนเพลาในแนวดิ่งเปนตัวปนกวน ถังปนกวนมีหลายรูปทรงแลวแตการออกแบบเช่น ถังปนกวนทรงกลม ทรงแปดเหลี่ยม ทรงสี่เหลี...

 • c7.jpg
  เครื่องขึ้นรูปอิสระ (แป้นหมุนไฟฟ้า )ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน เปนการขึ้นรูปที่เกาแก่ใช้หลักการง่ายๆ แตอาศัยความชํานาญและประสบการณมาก สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหมแลว จะไม่ใช้วิธ...

 • c2.jpg
  เครื่องขึ้นรูปด้วยใบมีด เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่ง การขึ้นรูปแบบจิ๊กเกอร และโจลี มาจากแนวคิดที่จะเพิ่มการผลิตใหมากและรูปทรงและขนาดที่เหมือนๆ กัน การทํางานจะมีเครื่องมื...

 • c5.jpg
  เครื่องขึ้นรูปทรงต่างๆเครื่องจักรและอุปกรณ์บางรายการ การใช้งานอาจต้องคำนึงถึงความแข็งของเนื้อดินหรือความหนืด (Viscosity)ด้วยในการทำงานของเครื่องมือ เช่น คุณสมบัติของน้ำดินที่เกี่ย...

 • z2.jpg
  เครื่องจักรในงานตบแต่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ตบแต่งแบบต่างๆเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์อีกแบบหนึ่ง ซึ่งสร้างสรรค์ทำให้ชิ้นงานเกิดความสวยงามสะดุดตาของสิ่งของเครื่องใช้ ดังนั้นนับแต่อดีตแล้...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 237,193