OUR PRODUCTS

สารที่ใช้ในงานเผาพลอย


 • ต.jpg
  การเผาพลอย นับเป็นธุรกิจหนึ่ง ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย ในเรื่องของการเผาพลอย การเผาพลอยหรือหุงพลอย เป็นวิธีที่เพิ่มมูลค่าให้กับอัญมณี การวิจัยพบว่า มีเพียง 10 %...

 • 2.jpg
  การเผาพลอย นับเป็นธุรกิจหนึ่ง ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย ในเรื่องของการเผาพลอย การเผาพลอยหรือหุงพลอย เป็นวิธีที่เพิ่มมูลค่าให้กับอัญมณี การวิจัยพบว่า มีเพียง 10 % ...

 • images (1).jpg
  การเผาพลอย นับเป็นธุรกิจหนึ่ง ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย ในเรื่องของการเผาพลอย การเผาพลอยหรือหุงพลอย เป็นวิธีที่เพิ่มมูลค่าให้กับอัญมณี การวิจัยพบว่า มีเพียง 10 % เท่...

 • 1.jpg
  การเผาพลอย นับเป็นธุรกิจหนึ่ง ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย ในเรื่องของการเผาพลอย การเผาพลอยหรือหุงพลอย เป็นวิธีที่เพิ่มมูลค่าให้กับอัญมณี การวิจัยพบว่า มีเพียง 10 % เท่...

 • 6.jpg
  การเผาพลอย นับเป็นธุรกิจหนึ่ง ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย ในเรื่องของการเผาพลอย การเผาพลอยหรือหุงพลอย เป็นวิธีที่เพิ่มมูลค่าให้กับอัญมณี การวิจัยพบว่า มีเพียง 10 % เท่า...

 • 6.jpg
  การเผาพลอย นับเป็นธุรกิจหนึ่ง ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย ในเรื่องของการเผาพลอย การเผาพลอยหรือหุงพลอย เป็นวิธีที่เพิ่มมูลค่าให้กับอัญมณี การวิจัยพบว่า มีเพียง 10 %...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 278,863