เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด Infrared Thermometer

    

     เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบไมสัมผัส

Non-contact Thermometer (Infrared Thermometer)

            เครื่องวัดอุณหภูมิโดยใชเทคโนโลยีอินฟราเรด คือเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ซึ่งหลายๆคนจะเขาใจผิดคิดว่าตัวเครื่องมือวัด จะยิงรังสีอินฟราเรดไปกระทบกับวัตถุเพื่อใหไดทราบคาอุณหภูมิแต่ในความเป็นจริงนั้น เปนผลจากหลักการที่วา รังสีอินฟราเรดจะเปลงออกมาจากวัตถุที่่มีอุณหภูมิในตัวมัน ถาวัตถุนั้นเปลงรังสีอินฟราเรดออกมา มีความเข้มมาก แสดงว่าวัตถุนั้นมีอุณหภูมิสูง และในทางกลับกัน ถาวัตถุนั้นเปล่งรังสีอินฟราเรดออกมีความเขมนอย วัตถุนั้นก็มีอุณหภูมิต่ำ ดังนั้นวัตถุทุกชนิดในโลกจะเปลงรังสีอินฟราเรดออกมา แตกตางกันไปความยาวคลื่นระหวาง 0.7 ถึง 14 ไมครอน ในการนํามาใชงานสําหรับงานวัดอุณหภูมิรังสีอินฟราเรดที่แผ่จาก วัตถุจะผ่านส่วนรวมแสงไปที่ตัวตรวจจับ (detector) และผานวงจรอิเล็กทรอนิคสเพื่อคํานวณคา แล้วแปลงเป็นค่าอุณหภูมิแสดงที่จอแสดงผล LCD

  เครื่องจะประเมิลผลคำนวณออกมาเป็นอุณหภูมิของวัสดุนั้น ข้อดีของเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด คือใช้งานง่ายเพียงแค่กดปุ่มวัด ค่าของอุณหภูมิก็จะแสดงผลบนหน้าจอวัดผลได้อย่างรวดเร็ว

 

             เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด 1500 องศา C

                                   Infrared Thermometer

 

 

                                      รายละเอียด

 

1.เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด ขนาด 150x240x47 ม.ม.

2.ตั้งค่าการเตือนอุณหภูมิด้านสูง(HAL) และด้านต่ำ(LAL) ได้

3.วัดอุณหภูมิโดยไม่สัมผัสกับวัตถุได้สูงสุดถึง 1500 องศาเซลเซียส(1832 องศาฟาเรนไฮต์) จึงใช้งานง่ายรวดเร็วและปลอดภัย

4.เปลี่ยนหน่วยการวัดเป็นองศาเซลเซียส หรือ องศาฟาเรนไฮต์

5.ปรับค่า Emissivity ได้ตั้งแต่ 0 - 1

6.บันทึกค่าสูงสุด(MAX), ค่าต่ำสุด(MIN), ค่าความแตกต่างระหว่างค่าต่ำสุด-สูงสุด(DIFF) และค่าเฉลี่ยในตัวเครื่องและเรียกขึ้นมาดูได้

7.มีไฟ Backlight เพื่อความสะดวกในการอ่านค่าในที่มืด

8.เปิด/ปิดจุดลำแสงเลเซอร์ เพื่อแสดงจุดที่ทำการวัดอุณหภูมิ เพิ่มความมั่นใจในการวัด

9.มีระบบปิดเครื่องเองอัตโนมัติเพื่อประหยัดแบตเตอรี่

10.นำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง เช่น ในอุตสาหกรรมอาหาร, ยาสูบ, คอนกรีต, โลหะ, เคมี, พลาสติก, แก้ว, รถยนต์, การฉีดพ่นสเปรย์, การทำความร้อน, ทางรถไฟ, ไฟฟ้ากำลัง, การอบชุบความร้อน, การราดยางถนน, งานป้องกันไฟไหม้, ในงานวิจัย

11.ความเที่ยงตรง + / - 1%

12.ความเที่ยงตรงของอุณหภูมิทั้งหมด  + / - 2% หรือ 2 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับว่าค่าไหนจะมากกว่า

13.แบบ LCD 4 หลัก

14.ระยะทาง/ขนาด dai. ของวัตถุ (D : S) 50 : 1

 

ราคาเครื่องละ29,000บาท ออสเตรเลีย (ถ้าเป็นของญี่ปุ่นประมาณสี่หมื่นกว่าบาท )

 

                            ( ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง )

 

 

 

 

Visitors: 282,201