เครื่องจักรในงานกวนผสม

เครื่องจักรในงานกวนผสม

เปนเครื่องมือชนิดหนึ่ง ที่มีใบพัดที่ตอกับแกนเพลาในแนวดิ่งเปนตัวปนกวน ถังปนกวนมีหลายรูปทรงแลวแตการออกแบบเช่น ถังปนกวนทรงกลม ทรงแปดเหลี่ยม ทรงสี่เหลี่ยม เปนตน หลักการทํางานการปนกวนวัตถุดิบจะอาศัยน้ำเปนตัวผสมในปริมาณมาก เมื่อตองการผสมและปนกวนวัตถุดิบ โดยผสมวัตถุดิบกับน้ำในสัดสวนที่กําหนด

จากนั้นเปดเครื่องปนกวน ใบพัดของเครื่องปนกวนที่ยึดปลายดานหนึ่งติดกับแกนเพลา ซึ่งปลายดานหนึ่งของแกนเพลาจะโยงกับสายพานและตัวมอเตอรไฟฟาสําหรับการขับเคลื่อนแกนเพลาจะถูกบังคับใหหมุนตามแรงและการทํางานของมอเตอรและสายพาน แกนเพลาจะทําใหใบพัดหมุนรอบตัวเองพรอมๆ กับปนกวนใหวัตถุดิบผสมกับน้ำจนเปนเนื้อเดียวกัน ใบพัดที่ยึดติดอยูกับเพลาแกนกลางอาจมีมากกวา 1 ชุดก็ได 


 • ถังกวนน้ำดิน.jpg
  ลักษณะการใช้งาน สำหรับผสมและกวนให้เข้ากัน เช่น ใช้กวนผสมระหว่างดินและน้ำ ในงานเซรามิค โดยอัตราส่วนดิน 100 ก.ก ต่อน้ำ 18 – 25 ก.ก (ถ้าเป็นของใหญ่จะใช้น้ำประมาณ 18 ก.ก ถึง20ก.ก ถ้า...

 • ถังปั่น 75 กก..jpg
  การใช้งาน สำหรับผสมและกวนให้เข้ากัน เช่น ใช้กวนผสมระหว่างดินและน้ำ ในงานเซรามิค โดยอัตราส่วนดิน 100 กก. ต่อน้ำ 18 – 25 กก. (ถ้าเป็นของใหญ่จะใช้น้ำประมาณ 18 กก. ถึง20กก .ถ้าเป็นขอ...

 • บ่อกวนช้า 50 ลิตร
  การใช้งาน การทำงานจะคล้ายๆกับบ่อกวนเร็วใช้สำหรับผสมและกวนให้เข้ากัน เช่น ใช้กวนผสมระหว่างดินและน้ำ ในงานเซรามิค โดยอัตราส่วนดิน 100 ก.ก ต่อน้ำ 18 – 25 ก.ก (ถ้าเป็นของใหญ่จะใช้น้ำ...

 • บ่อกวนเร็ว 100 ลิตร
  การใช้งาน การทำงานจะคล้ายๆกับบ่อกวนเร็วใช้สำหรับผสมและกวนให้เข้ากัน เช่น ใช้กวนผสมระหว่างดินและน้ำ ในงานเซรามิค โดยอัตราส่วนดิน 100 ก.ก ต่อน้ำ 18 – 25 ก.ก (ถ้าเป็นของใหญ่จะใช้น้ำ...

 • a.jpg
  การใช้งาน สำหรับผสมและกวนให้เข้ากัน เช่น ใช้กวนผสมระหว่างดินและน้ำ ในงานเซรามิค โดยอัตราส่วนดิน 100 ก.ก ต่อน้ำ 18 – 25 ก.ก (ถ้าเป็นของใหญ่จะใช้น้ำประมาณ 18 ก.ก ถึง20ก.ก ถ้าเป็นของ...

 • 8.jpg
  การใช้งาน สำหรับผสมและกวนให้เข้ากัน เช่น ใช้กวนผสมระหว่างดินและน้ำ ในงานเซรามิค โดยอัตราส่วนดิน 100 ก.ก ต่อน้ำ 18 – 25 ก.ก (ถ้าเป็นของใหญ่จะใช้น้ำประมาณ 18 ก.ก ถึง20ก.ก ถ้า...

 • 5.jpg
  การใช้งาน สำหรับผสมและกวนให้เข้ากัน เช่น ใช้กวนผสมระหว่างดินและน้ำ ในงานเซรามิค โดยอัตราส่วนดิน 100 กก. ต่อน้ำ 18 – 25 กก. (ถ้าเป็นของใหญ่จะใช้น้ำประมาณ 18 กก. ถึง 20 กก .ถ้าเป็น...

 • 8.jpg
  การใช้งาน สำหรับผสมและกวนให้เข้ากัน เช่น ใช้กวนผสมระหว่างดินและน้ำ ในงานเซรามิค โดยอัตราส่วนดิน 100 ก.ก ต่อน้ำ 18 – 25 ก.ก (ถ้าเป็นของใหญ่จะใช้น้ำประมาณ 18 ก.ก ถึง20ก.ก ถ้าเป็นขอ...

 • Untitled-1.jpg
  การใช้งาน หลักการทำงานคล้ายกับการปั่นในบ่อกวน แต่สามารถเคลื่อนย้ายไปปั่นผสมในที่ไหนก็ได้ รายละเอียดตัวเครื่อง · ตัวเครื่องทำด้วย Stainless เกรด 304 · เป็นรุ่นขนาดใช้งาน 5 – 20...
Visitors: 237,657