เครื่องผสมสุญญากาศ

       เครื่องผสมสุญญากาศ

เครื่องมือและอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้ทําแมพิมพปูนปลาสเตอร ซึ่งวัสดุที่สําคัญคือปูนปลาสเตอร ซึ่งทํามาจากแรชนิดหนึ่ง คือ แรยิปซัม (การทําแมพิมพปูนปลาสเตอร อุปกรณที่สําคัญคือปูนปลาสเตอร ซึ่งทํามาจากแรชนิดหนึ่ง คือ แรยิปซัม (Gypsym) นํามาผานขั้นตอนการบดเผาแลวกรอง

Visitors: 242,932