เครื่องกรองแยกสาร

         เครื่องกรองแยกสาร

เครื่องอัดกรองน้ำดิน หรือ Filter Press

 เปนอุปกรณที่ใชสําหรับกรองเอาน้ำออกจากน้ำดินที่ผานการบดด้วยหม้อ บด น้ำจะถูกแยกออกและคงเหลือดินที่มีคาความชื้นประมาณ 26-28 เปอรเซ็นตคางบนแผนผากรอง เราเรียกดินที่ได้จากการกรองแลวนี้ว่า เคก(Cake)ปกติแลวคาความชื้นของดินเคกจะไม่เทากันบริเวณตรงกลางมักจะมีความชื้นสูงกว่าบริเวณขอบเราจึงตองนําดินเค็กนี้ไปหมัก คือ เก็บไว้ในหองที่ควบคุมความชื้นเปนระยะเวลาหนึ่งกอนเพื่อใหความชื้นกระจายตัวทั่วถึงทั้งแผนเคก


  • เครื่องอัดน้ำดิน 12 นิ้ว
    รายละเอียดตัวเครื่อง · เครื่องกรองอัดประกอบด้วยแพลท(Plate)ทำด้วยเหล็กหล่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12นิ้วจำนวน 20แผ่น · ตัวแท่นทำด้วยเหล็กรางน้ำขนาด 4 นิ้ว · ขนาดตัวเครื่อง 432× 1100 ×6...
Visitors: 242,932