ELECTRIC SHUTTLE KILN (เตาไฟฟ้าแบบกึ่งอัตโนมัติ) ( Electric Heating )( รหัส FU-66 )

                        เตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง 

            ( สำหรับเผาเซรามิกส์ ) 

         ขั้นตอนสุดท้ายของงานเซรามิกส์คือการเผาชิ้นงาน  การเผาเป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่ง  ทั้งนี้เนื่องจากการเผา เป็นกระบวนการเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบ ไปเป็นเนื้อผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง และไม่สามารถเปลี่ยนกลับคืนสู่สภาพเดิมได้อีก ดังนั้นขั้นตอนนี้จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดในการเผา อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้แตกหักเสียหาย หรือมีคุณภาพไม่ได้ตามต้องการ รวมทั้งการเผายังเป็นขั้นตอน ที่มีต้นทุนสูงกว่าขั้นตอนอื่นๆ อีกด้วย ดังนั้นการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการเผาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามต้องการ โดยใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุด ก็จะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลงได้มาก


รายละเอียด

 

·      ขนาดภายในเตา ความจุ 1.2 cu.m.

·      ใช้ไฟ 380 v.ขนาดของกำลังไฟที่ใช้ 53 KW  100 แอมแปร์

·      ผนังเตาด้านข้างกรุด้วย อิฐมวลเบา 1400 องศาเซลเซียส

·      สามารถเผาในบรรยากาศ  OXIDATION ได้ 1300 องศาเซลเซียส

·      ระบบควบคุมการเผาเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ

·      มีเครื่องวัดอุณหภูมิ 1 ชุด

·      มี THERMOCUPLE พร้อมสาย 1 ชุด

·      มีรถเตา 1 คันพร้อมรางเลื่อน

·      มีแผ่น SHELF  รองเผาชิ้นงาน จำนวน 12 แผ่น พร้อมขาตั้ง

·      ลวดฮิตเตอร์เป็นชนิด KANTAL  A-1 ทั้งหมด

 

 


 • q1.jpg
  เป็นขบวนการสุดท้าย ของงานเซรามิกส์ เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ง่ายและสะดวกแก่การใช้งานเนื่องจากควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า เปนขั้นตอนที่มีความสำคัญไมนอยหนาขั้นตอนการผลิตอื่นๆ เนื่องจ...

 • เตาอบแห้งระบบไฟฟ้า.jpg
  เตาอบลมร้อน (ตู้อบแห้ง) เตาอบลมร้อน หรือ ตู้อบแห้ง ทำหน้าที่เหมือนกับเรานำของไปตากแดด แต่ถ้าแตกแดดเราจะควบคุมความสะอาด รวมถึงสภาพแวดล้อมไม่ได้ โดยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 60 ถึง 80...

 • เตากลม54.jpg
  เตาเผาไฟฟ้า(ชนิดเปิดฝาด้านบน) ( รหัส FU-1000C-52 ) ลักษณะการใช้งาน เป็นเตาเผาที่ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นโดยประสบการณ์ ให้ทุกจุดภายในเตาได้รับความร้อนเท่ากันสม่ำเสมอ ไม่ว่...

 • เตาเผาเบญจรงค์พื้นฟ้า 1.jpg
  เตาเผาไฟฟ้า เผาเบญจรงค์(ชนิดเปิดฝาด้านบน) ( รหัสFU-900C-52/3) ลักษณะการใช้งาน เป็นเตาเผาที่ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นโดยประสบการณ์ ให้ทุกจุดภายในเตาได้รับความร้อนเท่ากันสม่ำเ...

 • 4.jpg
  ลักษณะการใช้งาน เป็นเตาเผาที่ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้น โดยเน้นการทดลองเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นระบบเร่งความร้อน ระยะเวลาการยืนไฟ ระบบไฟฟ้าจะทำงานเองโดยอัตโนมัติ และจะดับเตาเองเมื่อถึ...

 • ใช้เว็บ.jpg
  เตาเผาไฟฟ้า(ชนิดเปิดด้านหน้า) ELECTRIC FURNACE ( รหัส FU-54 ) ลักษณะการใช้งาน เป็นเตาเผาที่ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นโดยประสบการณ์ ให้ทุกจุดภายในเตาได้รับความร้อนเท่ากั...

 • 77.jpg
  เตาเผาไฟฟ้า(ชนิดเปิดด้านหน้า) ELECTRIC FURNACE ( รหัส FU-54/1 ) เตาเผาไฟฟ้า(ชนิดเปิดด้านหน้า) ELECTRIC FURNACE ( รหัสFU-54/1)

 • 1ae.jpg
  เตาเผาไฟฟ้าสำหรับเผาเซรามิกส์ ELECTRIC FURNACE( รหัส FU-55 ) ลักษณะการใช้งาน เป็นเตาเผาที่ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นโดยประสบการณ์ ให้ทุกจุดภายในเตาได้รับความร้อนเท่ากันสม่ำเสมอ...

 • ทรงสูง.jpg
  เตาไฟฟ้าสำหรับเผาเซรามิกส์ ( รหัส FU-55/1 ) ลักษณะการใช้งาน เป็นเตาเผาที่ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นโดยประสบการณ์ ให้ทุกจุดภายในเตาได้รับความร้อนเท่ากันสม่ำเสมอ ไม่ว่า...

 • 31.jpg
  เตาเผาไฟฟ้าทดลอง ( รหัส FU-56 ) ลักษณะการใช้งาน เป็นเตาเผาที่ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นโดยประสบการณ์ ให้ทุกจุดภายในเตาได้รับความร้อนเท่ากันสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นระบบเร่งความร้อน ...

 • เตาเผาไฟฟ้าระยอง.jpg
  เตาเผาไฟฟ้า(ชนิดเปิดด้านข้าง) ELECTRIC FURNACE ( รหัส FU-58 ) เตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง ( สำหรับเผาเซรามิกส์ ) ขั้นตอนสุดท้ายของงานเซรามิกส์คือการเผาชิ้นงานการเผา...

 • 1ae.jpg
  เตาทดลอง ( ใช้ไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิง ) ( รหัส FU-57 ) เตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง ( สำหรับเผาเซรามิกส์ ) ขั้นตอนสุดท้ายของงานเซรามิกส์คือการเผาชิ้นงานการเผาเป็นก...

 • 1d.jpg
  เตาเผาไฟฟ้า (ชนิดเปิดด้านหน้า ) ELECTRIC FURNACE( รหัส FU-59 ) เตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง ( สำหรับเผาเซรามิกส์ ) ขั้นตอนสุดท้ายของงานเซรามิกส์คือการเผาชิ้นงานการเผา...

 • 1e.jpg
  เตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง ( สำหรับเผาเซรามิกส์ ) ขั้นตอนสุดท้ายของงานเซรามิกส์คือการเผาชิ้นงานการเผาเป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่งทั้งนี้เนื่องจากการเผา เป็นกระบวนการเปล...

 • IMG_1387.jpg
  เตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง ( สำหรับเผาเซรามิกส์ ) ขั้นตอนสุดท้ายของงานเซรามิกส์คือการเผาชิ้นงานการเผาเป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่งทั้งนี้เนื่องจากการเผา เป็นกระบวนการเ...

 • 1f.jpg
  เตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง ( สำหรับเผาเซรามิกส์ ) ขั้นตอนสุดท้ายของงานเซรามิกส์คือการเผาชิ้นงานการเผาเป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่งทั้งนี้เนื่องจากการเผา เป็นกระบวนการเป...

 • IMG_1390.jpg
  เตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง ( สำหรับเผาเซรามิกส์ ) ขั้นตอนสุดท้ายของงานเซรามิกส์คือการเผาชิ้นงานการเผาเป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่งทั้งนี้เนื่องจากการเผา เป็นกระบวนการเปล...

 • 1f.jpg
  เตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง ( สำหรับเผาเซรามิกส์ ) ขั้นตอนสุดท้ายของงานเซรามิกส์คือการเผาชิ้นงานการเผาเป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่งทั้งนี้เนื่องจากการเผา เป็นกระบวนการเป...

 • IMG_1391.jpg
  เตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง ( สำหรับเผาเซรามิกส์ ) ขั้นตอนสุดท้ายของงานเซรามิกส์คือการเผาชิ้นงานการเผาเป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่งทั้งนี้เนื่องจากการเผา เป็นกระบวนการเปล...

 • 1g.jpg
  เตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง ( สำหรับเผาเซรามิกส์ ) ขั้นตอนสุดท้ายของงานเซรามิกส์คือการเผาชิ้นงานการเผาเป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่งทั้งนี้เนื่องจากการเผา เป็นกระบวนการเปล...

 • IMG_1392.jpg
  เตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง ( สำหรับเผาเซรามิกส์ ) ขั้นตอนสุดท้ายของงานเซรามิกส์คือการเผาชิ้นงานการเผาเป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่งทั้งนี้เนื่องจากการเผา เป็นกระบวนการเปล...

 • 1h.jpg
  เตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง ( สำหรับเผาเซรามิกส์ ) ขั้นตอนสุดท้ายของงานเซรามิกส์คือการเผาชิ้นงานการเผาเป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่งทั้งนี้เนื่องจากการเผา เป็นกระบวนการเ...

 • 1i.jpg
  เตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง ( สำหรับเผาเซรามิกส์ ) ขั้นตอนสุดท้ายของงานเซรามิกส์คือการเผาชิ้นงานการเผาเป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่งทั้งนี้เนื่องจากการเผา เป็นกระบวนก...

 • IMG_1393.jpg
  เตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง ( สำหรับเผาเซรามิกส์ ) ขั้นตอนสุดท้ายของงานเซรามิกส์คือการเผาชิ้นงานการเผาเป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่งทั้งนี้เนื่องจากการเผา เป็นกระบวนการเป...

 • 888.jpg
  เตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง ( สำหรับเผาเซรามิกส์ ) ขั้นตอนสุดท้ายของงานเซรามิกส์คือการเผาชิ้นงานการเผาเป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่งทั้งนี้เนื่องจากการเผา เป็นกระบวนการเปล...

 • 1j.jpg
  เตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง ( สำหรับเผาเซรามิกส์ ) ขั้นตอนสุดท้ายของงานเซรามิกส์คือการเผาชิ้นงานการเผาเป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่งทั้งนี้เนื่องจากการเผา เป็นกระบวนการเปล...

 • 1.22ลบม..jpg
  เตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง ( สำหรับเผาเซรามิกส์ ) ขั้นตอนสุดท้ายของงานเซรามิกส์คือการเผาชิ้นงานการเผาเป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่งทั้งนี้เนื่องจากการเผา เป็นกระบวนการเปล...

 • 2.9ลบฟุต.jpg
  เตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง ( สำหรับเผาเซรามิกส์ ) ขั้นตอนสุดท้ายของงานเซรามิกส์คือการเผาชิ้นงานการเผาเป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่งทั้งนี้เนื่องจากการเผา เป็นกระบวนการเปลี...

 • 7ลบฟุต.jpg
  เตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง ( สำหรับเผาเซรามิกส์ ) ขั้นตอนสุดท้ายของงานเซรามิกส์คือการเผาชิ้นงานการเผาเป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่งทั้งนี้เนื่องจากการเผา เป็นกระบวนการเป...

 • 1.jpg
  เตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง ( สำหรับเผาเซรามิกส์ ) ขั้นตอนสุดท้ายของงานเซรามิกส์คือการเผาชิ้นงาน การเผาเป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากการเผา เป็นกระบวนก...

 • เตาทดลอง.jpg
  เตาเผาไฟฟ้า(ชนิดเปิดด้านหน้า) ELECTRIC FURNACE ( รหัสFU-59/1) ลักษณะการใช้งาน เป็นเตาเผาที่ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นโดยประสบการณ์ ให้ทุกจุดภายในเตาได้รับความร้อนเท่ากันสม่ำเสมอ...
Visitors: 268,601